Content

Kampus Liderów Społeczności Lokalnych

DLACZEGO?

 


W parze z rozwojem intelektualnym nastolatków iść powinien- rozwój ich umiejętności społecznych. Dorastanie to pierwszy moment, w którym młodzi ludzie są gotowi brać sprawy w swojej ręce, organizować się wokół inicjatyw i idei, szukać swojego miejsca w społeczeństwie. Niezbędne zaczynają im być umiejętności współpracy w grupie, liderowania, kreatywności, konstruktywnego dyskutowania, wzbudzania u siebie i innych zaangażowania i pomysłowości we wspólnych sprawach. Te umiejętności nie są powszechne, co widać nie tylko w przypadku nastolatków, ale też młodych dorosłych – podejmujących się różnych inicjatyw zawodowych
i społecznych.

W obszarze zainteresowań naukowych czy np. uzdolnień artystycznych młodzi ludzie mogą znaleźć dla siebie dość szeroką ofertę zajęć wspierających – Ci z Państwa, którzy korzystali z programu „Poławiacze Pereł” wiedzą, że my również takie zajęcia prowadzimy. W tym roku naszą ofertę poszerzamy o  „Kampus liderów społeczności lokalnych”.

Projekt ten skierowany jest do osób aktywnych społecznie (członkostwo w organizacjach pozarządowych, samorządach szkolnych, działalność na rzecz społeczności lokalnej) przejawiających predyspozycje do pełnienia w przyszłości funkcji liderów społeczności lokalnych.To program, który wzmacnia ich umiejętności angażowania innych do współpracy we wdrażaniu pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych i liderowania w przedsięwzięciach podejmowanych przez grupy uczniowskie i społeczne.  

Uczestnicy wezmą udział w procesie budowania interaktywnych spektakli, które pozwolą im doświadczyć i nauczyć się, czym jest zmiana społeczna i jak ją wdrażać, co to znaczy prowadzić działania w sposób partycypacyjny i dlaczego ten sposób jest ważny w budowaniu aktywnych, zaangażowanych społecznie grup. Ponadto wzmocnią swoje cechy przywódcze, rozwiną kreatywność i umiejętności współzarządzania małymi projektami (w tym wypadku - produkcją spektakli).

DLA KOGO?


Dla uczniów (w wieku 16-19 lat), którzy:

 


⇒są aktywni

 • biorą udział w działaniach społecznych, w szkole (samorządzie szkolnym, szkolnych kółkach zainteresowań, klubach sportowych) i poza nią – takich jak wolontariat, działalność w lokalnych organizacjach pozarządowych (fundacjach stowarzyszeniach), działają w harcerstwie, parafiach, jednostkach OSP  itp.


wykazują inicjatywę

 • podejmują się w sposób formalny lub nieformalny roli lidera (przewodniczą samorządowi klasy, szkoły), postrzegani są przez rówieśników jako „rzecznik ich interesów”, nie boją się zabierać głosu na forum klasy, szkoły.
 • zgłaszają pomysły i organizują działania służące społecznościom szkolnym lub lokalnym;


są „przebojowi”

 • wykazują się takimi cechami charakteru jak: otwartość na nowości, upór w dążeniu do celu, wytrwałość, odwaga w stawianiu czoła nowym wyzwaniom.   

 

Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które już działają (np. w wolontariacie, harcerstwie, samorządach) lub takie, które właśnie szukają możliwości działania. Proponujemy, aby udział w Kampusie Liderów Społeczności Lokalnych był nagrodą za przejawy aktywności na rzecz różnych społeczności (a niekoniecznie nagrodą za dobre oceny czy sprawowanie) lub sposobem na zmotywowanie ucznia, który zdradza taki potencjał, a udział w programie pozwoliłby mu się „przełamać”.

Program Kampusu realizowany będzie poprzez aktywne formy warsztatowe (nauka poprzez działanie) wykorzystujących innowacyjne metody pracy projektowej między innymi metody teatralne.

Uczestnicy będą wspólnie planowali interaktywny „spektakl”, dlatego też śmiałość i uzdolnienia artystyczne  są mile widziane, choć nie są niezbędne do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

TERMINY


Szkoła Letnia „Poławiacze Pereł 2018” – Kampusy liderów społeczności lokalnych

 

Kampus liderów społeczności lokalnych – edycja I (15-20 lipca), 1 tydzień

Kampus liderów społeczności lokalnych – edycja  II (22-27 lipca), 1 tydzień

 

Do 27.04.2018r.– należy przesłać wersję elektroniczną Zgłoszenia Fundatora na adres email: izabela.gorska@wszechnica.uj.pl, a oryginał dokumentuprzesłać pocztą na adres: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego; ul. Sławkowska 10, 31- 016 Kraków.

 

Do 24.05.2018r.  należy przesłać pocztą uzupełnione pozostałe dokumenty: Karty kwalifikacyjne, Opinie pedagoga szkolnego, Opinie wychowawców.

 

KORZYŚCIUczestnicy:

 • zyskają umiejętności angażowania ludzi do wspólnych dyskusji, tworzenia rozwiązań i kreatywnych pomysłów we wspólnych sprawach;
 • będą wiedzieli jak wykorzystać różnorodność pomysłów i perspektyw w grupie jako wartość i umieli konstruktywnie poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • będą umieli analizować lokalne problemy, prowadzić wspólne inicjatywy bardziej skutecznie i z większą przyjemnością z współpracy;
 • doświadczą, jak wiele można osiągnąć poprzez wzajemne zaangażowanie i pomysłowość członków grupy.

 

Szkoła:

 • zyska uczniów, którzy podniosą swoje umiejętności wspólnego działania, konstruktywnego rozmawiania i rozwiązywania problemów, rozwiną kreatywność – i będą mogli te umiejętności upowszechniać;
 • wzmocni liderów gotowych podejmować się inicjatyw służących społeczności szkolnej.


Społeczność lokalna:

 • da sygnał, że potrzebuje i wspiera osoby gotowe podejmować się  społecznych działań;
 • zyska osoby o większej umiejętności i gotowości do konstruktywnego angażowania się we wspólne sprawy;
 • da uczniom doświadczenie partycypacyjnego sposobu pracy – podstawowego w tworzeniu społeczeństw obywatelskich.REZULTATY


Efektem pracy są:

 

 • interaktywne spektakle uczące wdrażać zmiany społeczne,
 • pomysły na działania w społecznościach szkolnych lub lokalnych, które uczestnicy decydują się wdrożyć po powrocie z kampusu. 

 

CHARAKTER ZAJĘĆ I METODY PRACY


Zwornikiem i jednym z głównych rezultatów projektu będzie praca nad interaktywnymi spektaklami wspierającymi poszukiwanie rozwiązań dla bolączek własnych społeczności lokalnych. Wykorzystana zostanie tutaj metoda Teatru Forum, która polega na zbudowaniu specjalnego interaktywnego spektaklu pokazującego bohatera, który zmaga się z jakimś problemem lokalnym. Spektakl jest niedokończony i w końcówce widzowie spektaklu wchodzą w miejsce bohatera po to, by samemu działać w celu polepszenia sytuacji społeczności. Dzięki temu doświadczają realnych trudności i emocji związanych ze zmianą, rozwijają kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań, uczą się współdziałać z różnymi interesariuszami. W konsekwencji mogą lepiej zrozumieć i zaplanować projekt praktycznej zmiany w ramach swojej społeczności lokalnej. Opisana powyżej metoda łączy elementy uczenia się nowych umiejętności i wiedzy pod kierunkiem doświadczonych prowadzących oraz uczenia się z doświadczenia.

 

W tym celu zaplanowaliśmy 4 typy warsztatów­:

 

 1. Praktyczne warsztaty o różnych sposobach postrzegania, interpretowania i rozumienia świata (w kontekście własnych społeczności lokalnych): Uczestnicy będą mieli szansę doświadczyć różnych sposobów percepcji rzeczywistości i ich praktycznych konsekwencji  (trudności w komunikacji, różnorodności punktów widzenia);
   
 2. Warsztaty o swojej małej ojczyźnie i społeczności lokalnej: Uczestnicy skupią się na głębszym poznaniu swojej małej ojczyzny, jej historii, uwarunkowań; wnikliwiej  przyjrzą się społeczności lokalnej i uruchomią swoje osobiste doświadczenia, by lepiej ją zrozumieć;
   
 3. Facylitowany proces budowania interaktywnych spektakli metodą Teatru Forum: Uczestnicy pod okiem profesjonalnego instruktora teatralnego będą pracować w grupach nad stworzeniem 4 spektakli. Każda grupa potem wystawi spektakl, dla której „interaktywnymi” widzami będą 3 pozostałe grupy. Spektakl będzie zbierał doświadczenia dwóch wcześniejszych typów warsztatów, ponadto będzie praktycznym ćwiczeniem dialogu, współdziałania i myślenia partycypacyjnego w każdej z grup spektaklowych
   
 4. Ponadto, w wyniku pracy podczas całego kampusu, uczestniczy stworzą projekt, będący odpowiedzią na dostrzeżone problemy lub pomysły usprawnień, zawierający plan działań, które uczestnicy chcą podjąć we własnych społecznościach -  szkolnej lub lokalnej. Po zakończeniu udziału w kampusie uczestnicy nadal będą mieli możliwośćkorzystania ze wsparcia ekspertów oraz współ uczestników kampusu we wdrożeniu pomysłu na projekt dzięki konsultacjom on-line.

 

 

 Udział uczestników w Kampusie liderów społecznych finansowany będzie w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”.

 

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej ilości osób zastrzegamy możliwość odwołania poszczególnych kampusów lub całego projektu.

 

PROCES NOMINACJI


Zapraszamy Starostów oraz Prezydentów miast na prawach powiatów z całej Polski do uczestnictwa w projekcie „Poławiacze Pereł”. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim istnieje możliwość zapewnienia utalentowanym młodym ludziom tygodniowego pobytu stypendialnego w Krakowie.

 

ZASADY NOMINACJI


Za każde 1 odpłatne zgłoszenie uczestnika na kampus naukowy, otrzymają Państwo możliwość bezpłatnego zgłoszenia 1 ucznia na „Kampus liderów społeczności lokalnych” (na edycję I lub na edycję II Kampusu liderów społeczności lokalnych).
W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 odpłatnego uczestnika na kampus naukowy ilość miejsc na Kampus liderów społecznych ulega pomnożeniu.

 

Ilość miejsc na Kampus liderów społecznych jest ograniczona (28 osób na edycję), w wypadku jej przekroczenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Z dotychczasowych doświadczeń współpracujących z nami partnerów wynika, że najlepiej sprawdza się dwustopniowy model rekrutacji:

 • na poziomie szkoły – decyzja dyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawcy;
 • na poziomie samorządowej jednostki edukacyjnej, dokonującej ostatecznego wyboru uczestników programu spośród przedstawionych przez szkoły kandydatów.

 

Proponujemy również przygotowanie listy rezerwowej uczestników, tak by w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających nominowanemu uczniowi uczestnictwo w projekcie, stypendium mógł otrzymać inny utalentowany uczeń.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


 

Formularze zgłoszeniowe uczestnika (do 27.04.2018 r.):

 

Formularze zgłoszeniowe uczestnika (do 24.05.2018 r.):

 

FINANSOWANIE


Fundatorzy pokrywają jedynie koszty dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji programu (do Krakowa).

 

Pozostałe koszty udziału uczestników w Kampusie liderów społecznych w tym:

· treningi rozwojowe, prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów;

· ścieżkę kulturalno-turystyczną: wizyty w muzeach, teatrze/kinie;

· zakwaterowanie, wyżywienie, całodobową opiekę pedagogiczną;

· ubezpieczenie NNW, w razie potrzeby wykwalifikowaną opiekę medyczną;

 

finansowane będą w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”.

 

Udział w projekcie jest dla nominowanego ucznia całkowicie bezpłatny, do czego uprawnia podpis i pieczęć Fundatora, złożona na dyplomie nominacji.

 

 

 

 

KONTAKT

Izabela Górska

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.gorska@wszechnica.uj.pl

506 006 087

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big