Content

DLA FUNDATORÓW

 

Zaproszenie do udziału w programie kierujemy do wszystkich starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatów z całego kraju. Stając się Fundatorem programu, każdy z nich ma możliwość nominowania do udziału w programie od 1 do 5 uczniów (jeśli po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca, dopuszczamy możliwość nominowania większej ilości uczestników przez dane starostwo lub miasto). Możliwość określenia szczegółowych warunków rekrutacji na terenie poszczególnych powiatów/ miast jest przywilejem fundatorów.

 

Fundatorów deklarujących współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w realizacji programu „Poławiacze Pereł" prosimy o przesłanie załączonego Zgłoszenia Fundatora na nasz numer faksu (012) 429 14 35 w terminie do 20 maja 2016 (konieczne jest dosłanie oryginału pocztą na adres: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków w terminie do 23 maja 2016).

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na kampusach (12 miejsc na kampusie nowych technologii, 14 miejsc na pozostałych kampusach), konieczne będzie podanie dwóch dodatkowych kampusów opcjonalnych, na które uczestnik zostanie zapisany w przypadku braku miejsc na kampusie podstawowym. Zapisy będą prowadzone do 31 maja 2016.


Koszt udziału uczniów w programie ponoszony jest przez Fundatorów i wynosi 3 180 zł brutto na jednego uczestnika. Kwota ta obejmuje koszt zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli akademickich UJ, animatorów kultury, psychologów), zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną a także dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne (wycieczki, wizyty w muzeach, w teatrze/kinie). Fundator wpłacający wielokrotność kosztu uczestnictwa w programie może wskazać większą ilość uczestników.


UWAGA: Zapisy na poszczególne kampusy będą prowadzone według kolejności zgłoszeń. Jednocześnie należy dosłać wypełnione karty kwalifikacyjne uczniów (do pobrania na naszej stronie internetowej) oraz opinie pedagogów szkolnych i wychowawców o nominowanych uczniach w terminie do 10 czerwca 2016.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej ilości osób organizator zastrzega możliwość odwołania poszczególnych kampusów lub całego projektu.


REKRUTACJA

 

Każdy z fundatorów nominuje do uczestnictwa w programie od 1 do 5 uczniów I lub II klasy szkoły średniej. Uczniowie ci powinni odpowiadać charakterystyce przedstawionej w Kryteriach Kwalifikacyjnych. Udział w Szkole Letniej jest dla nich całkowicie bezpłatny. Uprawnia do niego podpis i pieczęć Fundatora, złożona na dyplomie nominacji. Zachęcamy do powierzenia rekrutacji wydziałowym jednostkom edukacyjnym. Z dotychczasowych doświadczeń współpracujących z nami partnerów wynika, że najlepiej sprawdza się dwustopniowy model wyboru kandydatów:

 

 1. na poziomie szkół (decyzja dyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawcy)
 2. na poziomie wydziałowej jednostki edukacyjnej dokonującej selekcji spośród przedstawionych przez szkoły propozycji.

W celu ułatwienia Państwu dokonania wyboru osób, które w największym stopniu odpowiadają powyższym kryteriom, dołączamy do materiałów wzór formularza, który może okazać się wielką pomocą przy przeprowadzaniu rekrutacji.

Przy wyborze uczestników sugerujemy przygotowanie listy rezerwowej, tak by w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających nominowanemu uczestnikowi wzięcie udziału w Szkole Letniej, z miejsca skorzystał ktoś inny. Jednocześnie przy deklarowaniu udziału w danym kampusie, prosimy o wyznaczenie dodatkowych kampusów, które w przypadku wyczerpania limitu miejsc na tym wybranym jako główny, traktowane będą jako rezerwowe (na każdą grupę tematyczną przypada 14 miejsc; wyjątkiem jest kampus technologii informatycznych: 12 miejsc).

 

Dokumenty do pobrania:


KRYTERIA KWALIFIKACJI

 

Nie istnieją wyraźne, liczbowe wskaźniki, które pozwoliły na wyodrębnienie grupy uczniów, która najbardziej skorzystałaby na udziale w projekcie. Poniższe kryteria zostały celowo sformułowane w sposób pozostawiający przestrzeń na indywidualne rozpatrzenie każdej kandydatury.

Zgodnie z założeniami projektu, uczestnikami Szkoły Letniej mogą zostać uczniowie I lub II klasy szkół średnich, dysponujący szczególnie wysokim potencjałem intelektualnym, którzy z powodu barier, na jakie natrafiają w swoich środowiskach, może zostać niewykorzystany.
Kryterium wyboru nie powinny więc być osiągnięcia takie jak wysokie oceny, udział w olimpiadach przedmiotowych, wyróżnienia, ale możliwości, a zatem wysoka inteligencja, nieprzeciętne uzdolnienia w jednej lub wielu dziedzinach, niezwykłe zainteresowania, motywacja do angażowania się w działalność pozaszkolną (koła naukowe, wolontariat, udział w akcjach społecznych). Kandydat na "Perłę" powinien mieć szerokie horyzonty myślowe, odznaczać się oryginalnością w myśleniu i działaniu a jednocześnie chcieć się dzielić swą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Bardzo istotne jest również zagrożenie wykluczeniem społecznym, pociągające za sobą ryzyko, że ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany. Proponujemy zatem wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 

 • stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,
 • pochodzenie z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
 • niski poziom wykształcenia rodziców, niska świadomość edukacyjna, brak motywacji do kształcenia w środowisku rodzinnym,
 • brak tradycji studiowania w rodzinie,
 • bezrobocie rodziców,
 • pochodzenie z rodziny wieloproblemowej/ niepełnej,
 • brak pozytywnych wzorców w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
 • utrudniony dostęp do centrów edukacyjnych,
 • niska ocena własnych możliwości, brak wiary w siebie.


Bardzo prosimy o rozważne nominowanie uczestników - pragniemy, by na Szkołę Letnią trafiły osoby w jak największym stopniu odpowiadające przedstawionym kryteriom.

 

KONTAKT

Izabela Podpłomyk-Antoszek

Izabela Podpłomyk-Antoszek

Konsultant ds. projektów rozwojowych

izabela.antoszek@wszechnica.uj.pl

506 006 088

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big