Content

Jak napisać dobry artykuł

Przed kontaktem z redakcją prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mamy nadzieję, że pomogą one lepiej dostosować artykuł do potrzeb czytelników, ale także ułatwić Państwa pracę i zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia tekstu do druku.

Adresaci tekstu

Artykuły publikowane w piśmie Know How mogą być adresowane do osób reprezentujących jedną z sześciu ról zawodowych związanych z kształceniem przez całe życie - trenerów, coachów, konsultantów, menedżerów projektów szkoleniowych, asesorów kompetencji lub projektantów programów rozwojowych. Mile widziane są publikacje odwołujące się wprost do specyfiki jednej z tych ról. Ułatwia do zakwalifikowanie artykułu do jednego z działów tematycznych czasopisma i przyspiesza jego publikację.

Dla każdego z numerów Know How określamy hasłowo sformułowany "motyw przewodni" - na przykład "uczenie się", "cele", "motywacja". Zachęcamy autorów do wyboru tematyki artykułów w sposób korespondujący z jednym z zaplanowanych w niedalekiej przyszłości motywów przewodnich. Dostosowanie tematyki do motywu przewodniego ułatwia publikację w określonym numerze pisma. Motywy przewodnie kolejnych planowanych numerów to:

 • proces grupowy
 • władza
 • samoświadomość

Dobór treści

Planując zawartość artykułu warto odnieść się do jednego z przedstawionych poniżej "modelowych" opisów artykułów publikowanych w Know How:

 • Artykuł prezentuje możliwe zastosowania wybranej metody, techniki czy podejścia w praktycznych sytuacjach zawodowych związanych ze wspieraniem rozwoju osób i organizacji. Prezentacja odwołuje się do rzetelnej wiedzy naukowej; autor odnosi tę wiedzę do praktyki korzystając z własnego doświadczenia i/lub krytycznej oceny prezentowanych treści.
 • Artykuł przywołuje zjawisko znane z doświadczenia osób pełniących określoną rolę zawodową, a następnie analizuje je w świetle wybranej koncepcji czy podejścia. Analiza służy lepszemu zrozumieniu omawianego zjawiska i prowadzi do praktycznych wniosków związanych z działaniem w sytuacjach zawodowych. Autor odwołuje się do własnych doświadczeń i/lub krytycznej analizy przywoływanej wiedzy.
 • Artykuł przywołuje problem, dylemat lub wyzwanie, przed którym stają osoby pełniące określoną rolę zawodową, a następnie porównuje alternatywne rozwiązania i strategie postępowania. Autor odwołuje się do własnych doświadczeń i/lub krytycznej analizy przywoływanej wiedzy.

Rygorystyczne dostosowanie się do jednej z wymienionych powyżej propozycji nie jest konieczne. Od dobrze napisanego artykułu oczekujemy jednak zachowania tego, co stanowi ich część wspólną: połączenia koncentracji na praktycznych zastosowaniach oraz odwołania do rzetelnej wiedzy i głębszego rozumienia prezentowanych zagadnień.
Stosowane przez recenzentów kryteria oceny nadsyłanych tekstów obejmują jakość prezentowanej wiedzy, praktyczną użyteczność artykułu dla czytelników oraz dostosowanie artykułu do motywu przewodniego i działu tematycznego czasopisma.

Język i styl

Styl artykułów publikowanych w Know How powinien być podobny do stylu naukowego pod względem krytycznej, zrównoważonej postawy wobec prezentowanych treści (branie pod uwagę wielu perspektyw i argumentów) oraz oszczędności w prezentowaniu własnych odczuć i preferencji (które warto zastąpić racjonalną argumentacją). Prosimy również o zwrócenie uwagi na precyzyjne stosowanie pojęć i unikanie kolokwializmów.
Know How nie jest jednak pismem skierowanym do naukowców, ale do praktyków. Niezwykle istotna jest więc dbałość o przystępność i atrakcyjność tekstu również dla osób nie posiadających formalnego wykształcenia w dziedzinie, której artykuł dotyczy.
Autorzy powinni wyjaśniać wprowadzane fachowe terminy oraz unikać stosowania nadmiernej ich liczby. Użytecznym sposobem wprowadzania abstrakcyjnych teorii i modeli może być wykorzystanie metafory lub konkretnego, znanego z doświadczenia uczestników przykładu. Artykuł powinien zwracać uwagę czytelnika na korzyści związane z praktycznym zastosowaniem prezentowanej wiedzy; rozpoczynać dyskusję od zjawisk znanych uczestnikom z doświadczenia zawodowego i powracać do nich w podsumowaniu.
Ważna dla przejrzystości artykułu jest czytelna struktura, wyznaczana przez krótkie śródtytuły dzielące tekst na spójne podrozdziały. Mile widziane są ilustrujące tekst tabele i schematy.

Wskazówki redakcyjne

Redakcja przyjmuje artykuły w formatach pliku tekstowego oraz dokumentów MS Word. Preferowana długość artykułu to 10 000 do 14 000 znaków. Artykuł powinien zawierać tytuł i śródtytuły (nie więcej niż jeden poziom). Dopuszczalne formatowanie tekstu obejmuje pogrubienie lub druk pochyły; krój i kolor pisma zostanie narzucony przez redakcję.
Przesłanie artykułu do redakcji powinno dokonać się już po korekcie, dokonanej lub zlecanej przez autora. Prace będą poddawane kolejnej korekcie; oczekujemy jednak, że redakcja otrzyma je w wersji dopracowanej pod względem stylistycznym, interpunkcyjnym i ortograficznym. Zachęcamy autorów, by przed wysłaniem tekstu poprosili o uważną lekturę osobę trzecią.
Artykuły powinny zawierać odwołania do literatury cytowanej - artykułów i książek, podręczników akademickich lub serwisów elektronicznych, z których pochodzą omawiane przez autora koncepcje i przywoływane dane. Standardy cytowania odpowiadają powszechnie stosowanym w naukach społecznych. Przykłady można znaleźć poniżej:
w tekście:

(Kowalski, 1999), (Kowalski i Wiśniewski, 1984), zgodnie z koncepcją Nowaka (2005)

w spisie literatury na końcu tekstu:
książka:
Nęcka, E., (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
artykuł naukowy:
Latham, G. (2007). Theory and research on coaching practices. Australian Psychologist, 42, 268 - 270.

dokument opublikowany w Internecie:

Polska Izba Firm Szkoleniowych i Coaching Center (2008). Raport "Coachowie - Europa i Polska", www.pifs.org.pl/UserFiles/Rynek_coachow_PIFS_Raport08.doc.
 

 

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big

[2019-12-08 22:26:06, http://www.wszechnica.uj.pl/pl/wszechnica_uj/czasopismo_know_how/dla_autorow/jak_napisac_dobry_artykul/, 3.214.184.124] ## (/system/moduly/BlokBanery/Http.php:91) Notice: Undefined index: baner << Wiecej >>