Content

Szkoła Facylitatorów - rekrutacja trwa


Grupa jest zbiorem jednostek o różnych przekonaniach, stylach pracy, interesach. Każdy, kto doświadczył pracy w grupie, wie, że osiągnięcie efektywnej współpracy w jej obrębie bywa wyzwaniem. Poziom trudności wzrasta, gdy praca dotyczy tematu kluczowego, pilnego, spornego. 

 

Szkoła Facylitatorów to unikalny w Polsce kompleksowy program, który powstał, by rozwijać umiejętności facylitacyjne w pracy z małymi grupami (do 20 osób).

 

Dzięki kompetencjom zdobytym w Szkole Facylitatorów, uczestnicy będą potrafili świadomie i efektywnie:

 • aktywizować członków grup, z którymi pracują,
 • budować ich zaangażowanie do działania poprzez umożliwienie współdecydowania,
 • osiągać wartościowe rezultaty zebrań i spotkań.

Adresaci szkolenia

Szkoła Facylitatorów skierowana jest do osób, które potrzebują rozwinąć umiejętności angażowania grup i zespołów do wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działań, tworzenia lub udoskonalania rozwiązań/produktów oraz wymiany wiedzy.

 

W szczególny sposób program adresowany jest do:

 • menedżerów różnych szczebli kierujących zespołami,
 • liderów i menedżerów projektów,
 • HR Managerów / Capability Managerów / Learning & Development Managerów,
 • Product / Brand Managerów,
 • pracowników naukowych kierujących zespołami w projektach badawczych,
 • trenerów wewnętrznych i zewnętrznych oraz początkujących facylitatorów, chcących rozwinąć umiejętności prowadzenia warsztatów,
 • liderów społecznych tworzących platformę do dialogu i dyskusji dla różnych grup społecznych,
 • liderów i menedżerów NGO’s pracujących z zespołami lub grupami nieformalnymi,
 • liderów projektów opartych o zarządzanie Lean i zmianę kultury organizacji, kierowników projektów optymalizujących procesy.

Zapraszamy osoby z minimum rocznym doświadczeniem pracy z grupami. Z każdą z osób zgłaszającą się do Szkoły Facylitatorów zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna.
 

Warunkiem udziału jest uczestnictwo w treningu interpersonalnym.

Sprawdź, czy w twojej pracy umiejętności facylitacyjne mają zastosowanie

Szkoła Facylitatorów dostarczy ci przydatnych umiejętności, jeśli Twoja praca łączy się z:

 • prowadzeniem spotkań grup roboczych opracowujących wspólnie rozwiązania,
 • realizowaniem projektów i przedsięwzięć, w których potrzebne jest duże zaangażowanie i odpowiedzialność członków grupy,
 • prowadzeniem zebrań monitorujących postępy projektów,
 • koordynowaniem prac zespołu kreatywnego, tworzącego nowe i udoskonalającego istniejące rozwiązania na potrzeby biznesu,
 • pracą z zagadnieniami wymagającymi niestandardowych rozwiązań,
 • pozyskiwaniem wiedzy i informacji od różnych członków organizacji, służących definiowaniu projektów lub wypracowaniu konkretnych rozwiązań,
 • korzystaniem z zespołowej pracy przy analizie danych rynkowych, tworzeniu strategii i narzędzi sprzedaży dla produktów,
 • wypracowywaniem pomysłów na przekaz marketingowy i komunikację marketingową, z wykorzystaniem wiedzy i kreatywności grupy,
 • zbieraniem wiedzy i doświadczeń ludzi z różnych miejsc organizacji na rzecz wspólnego zadania,
 • badaniem potrzeb organizacji związanych ze swoim obszarem pracy,
 • tworzeniem platformy dialogu dla reprezentantów różnych grup społecznych / interesów,
 • diagnozowaniem potrzeb rozwojowych grup/organizacji i warsztatów wdrożeniowych/warsztatów follow-up w ramach projektów rozwojowych,
 • wspieraniem zmian wdrażanych w organizacji, wymagającym prowadzenia spotkań i dyskusji zespołowych.

Co sądzą Uczestnicy?

Efekty szkolenia

Umiejętności zdobyte w Szkole Facylitatorów pozwolą na:

 • efektywne prowadzenie spotkań,
 • właściwe radzenie sobie w pracy z grupą,
 • skuteczne osiąganie celów grupowych dzięki uruchomieniu partycypacji.

Menedżerom, liderom i specjalistom pracującym wewnątrz organizacji umiejętności facylitacyjne pomagają szczególnie w:

 • budowaniu w zespole poczucia współodpowiedzialności za efekt wspólnej pracy,
 • tworzeniu koalicji na rzecz wspólnego celu/zmiany,
 • korzystaniu z wielu różnorodnych doświadczeń i pomysłów osób z zespołu (lub z organizacji), na przykład podczas rozwiązywania problemów czy tworzenia usprawnień,
 • uruchamianiu zaangażowania pracowników w projekty i przedsięwzięcia,
 • angażowaniu osób z różnych miejsc w organizacji do wspólnej pracy lub do dzielenia się informacjami i wiedzą,
 • prowadzeniu spotkań na tematy wywołujące emocje i spory,
 • prowadzeniu spotkań z grupami skupiającymi osoby o różnych stylach komunikacji,
 • uruchamianiu kreatywności zespołu,
 • wprowadzaniu kultury współodpowiedzialności, otwartej komunikacji i pracy zespołowej. 

Trenerom, konsultantom i coachom pracującym z grupami, jako usługodawcom pracującym na rzecz organizacji, umiejętności facylitacyjne pomagają szczególnie w prowadzeniu:

 • warsztatów i spotkań wykraczających poza szkolenia, których celem jest wypracowywanie rozwiązań na bazie posiadanych przez uczestników kompetencji, wspólne rozwiązywanie problemów, kreowanie nowych rozwiązań/ulepszeń, zespołowe planowanie,
 • grupowych spotkań służących badaniu potrzeb rozwojowych,
 • spotkań follow up w projektach rozwojowych.

Cele szkolenia

Absolwent Szkoły Facylitatorów:

 • zna założenia, na których opiera się proces facylitacji w grupie, rozróżnia sytuacje, w których wskazane jest podejście facylitacyjne,
 • rozumie rolę facylitatora i jej odmienność w stosunku do innych pełnionych ról, adekwatnie wykorzystuje umiejętności facylitacyjne w prowadzonych przez siebie działaniach,
 • potrafi zdiagnozować potrzebę przeprowadzenia facylitacji, na tej podstawie ustalić jej cel, rezultaty i formy pracy, a także uzgodnić je z grupą,
 • potrafi zastosować podstawowe metody facylitacyjne służące: tworzeniu nowych rozwiązań, produktów, rozwiązywaniu problemów, planowaniu oraz wymianie wiedzy,
 • rozumie procesy dziejące się w małej grupie, umie tworzyć bezpieczne środowisko i kierować pracą grupy; potrafi uruchamiać potencjał poszczególnych osób jak i grupy jako całości,
 • potrafi zapobiegać powstawaniu typowych, trudnych sytuacji w pracy z grupą i adekwatnie reagować, jeśli sytuacje te wystąpią.

Prowadzący

Metody pracy

Program Szkoły Facylitatorów realizowany jest przez:

 • doświadczenie metod facylitacji – facylitowane sesje pracy grupy,
 • praktykowanie - prowadzenie facylitowanych sesji pracy grupy przez uczestników,
 • różnorodne metody szkoleniowe, min. dyskusje, pracę indywidualną i w małych grupach, kwestionariusze, miniwykłady itp.,
 • webinaria wzmacniające zaplecze teoretyczne związane z konkretnymi obszarami facylitacji,
 • trening zadaniowy polegający na wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim środowisku pracy.

Zarys programu

Trening interpersonalny (5 dni)

(obowiązkowy dla osób, które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w treningu interpersonalnym; dla pozostałych – fakultatywnie)

 

Trening interpersonalny to sytuacja edukacyjna, czyli proces uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uczestników, uzyskiwane i analizowane w czasie jego trwania. Materiałem do pracy jest to, co realnie, „tu i teraz” wydarza się pomiędzy uczestnikami treningu. Trening interpersonalny przebiega w oparciu o proces grupowy. Zgodnie z jego etapami odzwierciedla to, co realnie wydarza się pomiędzy ludźmi budującymi grupę. Interakcje, jakie w niej zachodzą, dają możliwość odkrywania wiedzy o tym, jak każda osoba funkcjonuje w grupie, w jaki sposób się komunikuje i jaki ma to wpływ na innych.

 

Głównym celem treningu interpersonalnego jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a w szczególności:

 • doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania innych,
 • lepsze rozumienie motywów działania  i emocji innych ludzi,
 • doskonalenie swoich zachowań w różnych sytuacjach społecznych,
 • budowanie kontaktu i porozumienia z innymi oraz pogłębianie postawy szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby;
 • rozwijanie swojej inteligencji emocjonalnej,
 • rozpoznawanie emocji i motywów własnego zachowania,  zwiększanie  empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych,
 • poznanie reakcji innych na swoje zachowania, by lepiej rozumieć swój wpływ na innych,
 • doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych,
 • pogłębienie świadomości swoich mocnych stron.

Moduł I (3 dni, 24 godziny): Umiejętności facylitacyjne w pracy z grupą

Cele:   

 • Poznanie najważniejszych założeń pracy facylitacyjnej i zadań facylitatora;
 • Rozwój kluczowych kompetencji facylitowania pracy grupy, niezbędnych do prowadzenia spotkań/warsztatów każdego rodzaju;
 • Rozwój umiejętności zaplanowania facylitacji.

Program:

 • Od czego zacząć?
  budowanie grupy wokół zadania,
  kontraktowanie się z uczestnikami.
 • Definiowanie pojęć
  czym jest facylitacja,
  podejście facylitacyjne,
  zadania facylitatora.
 • Obszary stosowania facylitacji w organizacji
  gdzie warto?
  korzyści i ograniczenia stosowania facylitacji,
  menedżer w roli facylitatora.
 • Planowanie facylitacji
  kluczowe elementy procesu – co wziąć pod uwagę?
  przećwiczenie procesu planowania facylitacji.
 • Jak działa grupa?
  typy grup,
  dynamika grupy,
  role grupowe.
 • Jak facylitator może pomóc grupie skorzystać z potencjału różnorodności?
 • Narzędzia komunikacyjne w pracy facylitatora;
  Uporządkowanie wiedzy dotyczącej narzędzi komunikacyjnych;
  Stosowanie narzędzi komunikacyjnych - ćwiczenia.    
 • Doświadczenia facylitacyjnie;
  indywidualne facylitowanie dyskusji.
 • Rola facylitatora
  Pogłębienie rozumienia roli

Webinarium przed modułem II: baza teoretyczna do facylitowania sesji wykorzystujących twórcze myślenie

Zakres:

 • Czym jest twórcze myślenie? Krótkie wprowadzenie;
 • Wykorzystanie twórczego myślenia w pracy grupy (w kontekstach biznesowych i nie tylko);
 • Ćwiczenia uruchamiające różne aspekty twórczego myślenia – wprawki.

Moduł II (3 dni, 24 godziny): Metody facylitacyjne służące tworzeniu nowych rozwiązań lub produktów oraz rozwiązywaniu problemów

Cele:

 • Poznanie metod i technik uruchamiających potencjał twórczego myślenia w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności facylitowania spotkań wykorzystujących twórcze myślenie (spotkania kreatywne, tworzenie innowacyjnych pomysłów);
 • Rozwijanie umiejętności facylitowania spotkań służących twórczemu rozwiązywaniu problemów;
 • Pogłębianie rozumienia roli facylitatora.

Program:

 • Jak przygotować grupę do pracy kreatywnej?
  rozgrzewki kreatywne – metody i zasady wykorzystywania
  warunki umożliwiające twórcze myślenie w grupie
 • Metody pracy kreatywnej:
  metody generowania pomysłów,
  metody modyfikacji i rozwijania pomysłów,
  prowadzenie metod kreatywnych przez uczestników.
 • Wyzwania i trudności charakterystyczne dla kreatywnej pracy grupy
  jakie działania można podjąć prewencyjnie?
  interwencyjne działania facylitatora.
 • Podejście Creative Problem Solving
  jak rozumieć „problem”? Do jakiego rodzaju zagadnień CPS ma zastosowanie? 
  schemat rozwiązywania problemów
 • Metody pracy z problemem:
  techniki eksplorowania problemu,
  techniki analizy problemu,
  jak budować płynne przejście od zgłębiania problemu do rozwiązań,
  kolejne techniki generowania rozwiązań,
  prowadzenie sesji rozwiązywania problemów przez uczestników.
 • Struktura pracy nad problemami zespołowymi
  jak zaprojektować sesję rozwiązywania problemów?

Webinarium przed modułem III: baza teoretyczna do facylitowania sesji zespołowego planowania

Zakres:       

 • Etapy planowania, na których można stosować facylitację.
 • Jak tworzyć warunki wspierające zaangażowanie i współodpowiedzialność za realizację planów (Self Determination Theory).
 • Praca z wizją rezultatów końcowych.

Moduł III (3 dni, 24 godziny): Metody facylitacyjne służące planowaniu oraz wymianie wiedzy

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności facylitowania spotkań służących zespołowemu planowaniu i zespołowemu podejmowaniu decyzji;
 • Doświadczenie metod facylitacyjnych przeznaczonych do uruchamiania wymiany wiedzy i doświadczeń, które uczestnicy mogą wykorzystać w różnych kontekstach (rozwiązywanie problemów, zbieranie informacji, wypracowywanie kierunków działań);
 • Doskonalenie umiejętności projektowania spotkań facylitowanych;
 • Przygotowanie do poprowadzenia treningu zadaniowego.

Program:        

 • Jak korzystać z facylitacji na poszczególnych etapach planowania?
  od wspólnej wizji do harmonogramu działań,
  jakie metody facylitacyjne są przydatne na poszczególnych etapach planowania? 
 • Struktury spotkań przydatne w zespołowym planowaniu:
  zespołowe planowanie przedsięwzięć/projektów,
  planowanie kierunków działań,
  jak wzmacniać motywację uczestników do realizacji planu? - pytania i zagadnienia, które warto poruszyć podczas spotkań planujących.
 • Prowadzenie sesji facylitowanych przez uczestników – planowanie.
 • Podejmowanie decyzji w zespole:
  warunki skutecznego podejmowania decyzji w zespole,
  kiedy potrzebny jest konsensus, a kiedy wystarczy głosowanie? 
  metody facylitacyjne wspierające zespołowe podejmowania decyzji.
 • Prowadzenie sesji facylitowanych przez uczestników – podejmowanie decyzji.
 • Dylematy związane z zespołowym podejmowaniem decyzji
  jakiego rodzaju wyzwania i trudności są charakterystyczne dla zespołowego podejmowania decyzji?
  korzyści i ograniczenia zespołowego podejmowania decyzji.
 • Projektowanie sesji facylitacyjnych
  przypomnienie elementów projektowania,
  praktyka - praca w oparciu o case studies i planowany trening zadaniowy.
 • Przegląd metod uruchamiających wymianę wiedzy i doświadczeń
  metody, których doświadczyli uczestnicy podczas Szkoły
  możliwości ich wykorzystania w pracy z zespołami.

Trening zadaniowy wykonywany przez uczestników indywidualnie pomiędzy III a IV modułem

Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich środowiskach. Trening zadaniowy polega na facylitowaniu min. 3 godzin spotkań (łącznie). Trening zadaniowy jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie.

Moduł IV (1 dzień, 8 godzin): Superwizja grupowa treningu zadaniowego, podsumowanie Szkoły

Cele:

 • Poddanie grupowej refleksji doświadczeń zdobytych podczas treningu zadaniowego;
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z najczęściej występującymi dylematami.

Program:

 • Jakie umiejętności stosowaliśmy podczas treningu zadaniowego?
  analiza pozytywnych doświadczeń,
  określenie swojego wpływu na uzyskane rezultaty,
  zebranie dobrych praktyk.
 • Superwizja grupowa treningu zadaniowego
  jakiego rodzaju dylematy i wyzwania występowały najczęściej podczas treningu zadaniowego?
  superwizja grupowa wybranych sytuacji,
  sformułowanie wniosków na przyszłość.
 • Co dalej?
  określenie celów rozwojowych i sposobów ich realizacji

Terminy

Kraków, Edycja 16

Rozpoczęcie w czerwcu. Dokładne terminy zostaną podane wkrótce.

 

Warszawa, Edycja 17

Rozpoczęcie w czerwcu. Dokładne terminy zostaną podane wkrótce.

 

Wrocław, Edycja 18

Rozpoczęcie jesienią. Dokładne terminy zostaną podane wkrótce.

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Pęcak; 508 140 650, magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

 

Ceny

Cena za uczestnictwo w Szkole Facylitatorów: 8 000 PLN (9 840 PLN brutto) lub 4 raty x 2 100 PLN (2 583 PLN brutto), płatne przed kolejnymi modułami

 

 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 1 000 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności na 60 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 7 000 PLN, tj. 8 610 PLN brutto)
 • Uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 500 PLN od ceny netto szkolenia za dokonanie płatności na 30 dni przed uruchomieniem szkolenia (cena szkolenia wynosi 7 500 PLN, tj. 9 225 PLN brutto)
 • Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Superwizja uczestnicząca podczas treningu zadaniowego (opcja dodatkowo płatna):

 • Superwizję proponujemy dla spotkań minimum 3 godzinnych.
 • Cena superwizji uczestniczącej 3 godzinnej facylitacji to 750 PLN/godz. (922,50 PLN brutto) plus koszt dojazdu i ewentualny nocleg superwizora, jeśli spotkanie odbywa się poza Warszawą lub Krakowem.
 • W ramach  wyżej wymienionej ceny, uczestnik otrzymuje: 0,5 h spotkania służącego ustaleniu celów superwizji i zawarciu kontraktu, 3 h superwizji uczestniczącej oraz 1,5 h omówienia obserwowanej przez superwizora facylitacji. W przypadku spotkań trwających dłużej niż 3 godziny, każda kolejna godzina spotkania kosztuje 250 PLN/godz. (307,50 PLN brutto).

 

Informujemy również, że Szkoła Facylitatorów jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, co umożliwia uzyskanie dofinansowania udziału w szkoleniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem, w którym przedstawiamy kolejne kroki procedury pozyskania dofinansowania przez MŚP, w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych. Natomiast informacje o programach dofinansowań w pozostałych województwach można znaleźć na stronie PARP wybierając nazwę województwa w zakładce dofinansowanie.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła Facylitatorów”.

 

 

Trening interpersonalny

 

Kraków, Edycja 8

Zjazd I: 15-18 października 2020

Zjazd II: 26 października 2020

zarejestruj się

 

Wrocław, Edycja 9

Terminy zostaną podane wkrótce.

 

 

Cena za uczestnictwo w Treningu Interpersonalnym:

 • Cena podstawowa: 2 500 PLN (3 075 PLN brutto)
 • Cena dla osób, które uregulują wpłatę do 30 dni przed szkoleniem: 2 100 PLN (2 583 PLN brutto)
 • Absolwenci oraz uczestnicy aktualnie realizowanych edycji szkół Coachów, Trenerów, Facylitatorów, Menadżerów Projektów Rozwojowych: 2 000 PLN (2 460 PLN brutto)

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Trening interpersonalny”.

 

 

 

Zobacz także:

 

 

 

facebook     twitter   linkedin

KONTAKT

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych

magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

508 140 650

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, napisz. Skontaktujemy się z Tobą.

pole wymagane oznaczone*

PRACOWALIŚMY DLA

 • “Współpracę oceniamy bardzo dobrze - cenimy ją za wysokie kwalifikacje trenerów"

  Capgemini

  “Sama formuła szkolenia pozwalała uczestnikom na aktywną naukę przez doświadczenie..."

  Eurobank

  “Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  Puratos

  "Szkolenia (...) zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane."

  Sabre Holdings

  “Trenerzy współpracujący w ramach szkoleń posiadają wysokie umiejętności osobiste...”

  Raiffeisen Leasing

  “Innowacyjne ujęcie tematu zarówno w płaszczyźnie programowej jak i w nowoczesnej formie...”

  NBP

  “Szkolenia zostały profesjonalnie przygotowane i zrealizowane...”

  Tesco

  “Uczestnicy szkolenia sa bardzo zadowoleni i chętnie skorzystają ponownie z usług Wszechnicy...”

  Piwniczanka

  “Szkolenie Coaching menedżerski cechowało się dużym profesjonalizmem...”

  Grupa Armatura

  “Rzetelna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie prowadzących...”

  Fakro

  ”Szkolenie istotnie wpłynęło na warsztat trenerski uczestników...”

  Firma 2000

  “Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rekomenduje Wszechnicę UJ jako godnego i rzeczowego partnera przy realizacji usług szkoleniowych"

  KW Policji w Krakowie

  “Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie...”

  Mota Engil

  “Program szkolenia każdorazowo był przygotowany pod potrzeby pracowników Obserwatorium..."

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

  “Współpracę z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postrzegamy jako bardzo efektywną...”

  MAN

  “Qualifications and expertise of the trainers as well as their commitment were rated very highly.”

  PABD Jarosław

  “Profesjonalnie przygotowany wykładowca oraz właściwa organizacja czasu...”

  PUP Wadowice

  “Rekomenduję Wszechnicę UJ, jako godnego zaufania partnera merytorycznego w realizacji usług szkoleniowo-doradczych..."

  Szpital im. J.P. II w Krakowie

  „Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym...”

  TAURON Dystrybucja S.A.

  „...bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych oraz zaangażowanie...”

  Santander Consumer Bank S.A.

  "... profesjonalny, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania naszej firmy..."

  RAF INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o.

  „Staranne przygotowanie szkolenia poprzez zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych...”

  LAJKONIK SNACKS Gmbh Sp.k.

  "... przełożenie przekazywanych treści na praktyczne kompetencje..."

  PROTEKTOR SPF S.A.

  "Wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji trenerów..."

  WABCO Polska Sp. z o.o.

  "Zlecenie zostało zrealizowane według programu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami..."

  STRABAG Sp. z o.o.

  „Uczestnicy zapoznali się z technikami aktorskimi pozwalającymi mówić ciekawiej...”

  Hormann Polska

  "Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły w uczestnikach zainteresowanie, a dobry kontakt nawiązany przez trenera z grupą sprawił, że chętnie za

  LaSer Polska

  "... z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych..."

  ABB

  "...(Uczestnicy) jednogłośnie twierdzą, że polecaliby realizację szkolenia..."

  Bank Pocztowy

  "Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia."

  FORTE

  "...doświadczenie i profesjonalizm w realizacji podjętych działań pozwoliły nam na wspólne wypracowanie standardów i narzędzi..."

  International Paper

  "Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała (...) tytuł Miejsca Odkrywania Talentów."

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  "... współpraca z trenerami Wszechnicy UJ spełniła nasze oczekiwania..."

  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  "Z przyjemnością rekomenduję Wszechnicę UJ jako partnera zapewniającego ciekawe szkolenia na najwyższym poziomie."

  Union Investment

  "(Trener) prowadziła zajęcia w sposób profesjonalny (...) angażując wszystkich uczestników szkolenia."

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  "Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności dydaktycznych trenerów..."

  IKEA

  "Formuła szkolenia, w której uczestnicy zaangażowani są w kreowanie nieznanej im rzeczywistości, pozwalała na aktywną naukę przez doświadczeni

  IMPEL

  "Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie."

  Vattenfall

  "Współpracę z Wszechnicą UJ uważamy za udaną i polecamy ją jako profesjonalną firmę szkoleniową..."

  ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

  „Pragniemy podziękować Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego za zorganizowanie szkolenia”

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  nasi pracownicy nabyli wiedzę, która jest przydatne w wykonywanych przez nich codziennych obowiązkach.

  Itelligence

  Bardzo wysoko oceniam wyniki pilotażu, które okazały się bardzo przydatne

  ORE

  „... rzetelnie i należycie, z pełnym profesjonalizmem zawodowym trenerów...”

  NETTO

background_origami_small background_origami_big